బెండకాయ పచ్చడి ఇలాచేస్తే అన్నం లోకి రుచిగా ఎంత బాగుంటుందో | Bendakaya Pachadi in Telugu

బెండకాయ పచ్చడి ఇలాచేస్తే అన్నం లోకి రుచిగా ఎంత బాగుంటుందో | Bendakaya Pachadi in Telugu

బెండకాయ పచ్చడి | | Bendakaya Pachadi | | Lady’s Finger Chutney | | OKRA CHUTNEY INGREDIENTS Ladies finger/Okra Oil Green chillies Garlic Cumin seeds coriander seeds Tamarind Salt To taste curry leaves coriander leaves 1/2 tbsp Mustard Powder 2 Red Chillies dried 4 Garlic Cloves PINCH of TURMERIC POWDER 1/2 tsp Mustard Seeds 1/2 tsp

Read More

Drunk vs Stoned

Drunk vs Stoned

-So you catch them and drop them. -Yeah, I got it. (Laughing) (laughing) Ten… Nine… Eight… Seven… Six… five… four… Three… two… One… Lift it forward and you catch in your legs. Now bring your leg back up and catch with your hands. F**k you… Uuugghhh!!! F**k you! (laughter) Hey, Dee. I just wanna like

Read More