ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ|| Ginger Garlic Paste ||ep:536

ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ|| Ginger Garlic Paste ||ep:536

Namaskar!!What’s up!!Hope you all are doing good.We are also fine here Today,let’s see how to make homemade ginger and garlic paste and the best way to preserve it for a long period Many have been requesting for this for so long Henceforth I’m not going to procrastinate saying i would post the recipe today or

Read More