കാർണിവൽ ഫുഡ് കോർട്ട് സ്പെഷ്യൽ Mint Lime/ ഒരു റിഫ്രഷിങ് ജ്യൂസ് /Refreshing Summer Drink  ||| Ep 84

കാർണിവൽ ഫുഡ് കോർട്ട് സ്പെഷ്യൽ Mint Lime/ ഒരു റിഫ്രഷിങ് ജ്യൂസ് /Refreshing Summer Drink ||| Ep 84

Hi Friends Let’s make Mint Lime today it’s a very good drink in summer if you take this one glass in morning ,you feel very refreshing until the evening we are preparing this by using mint leaves and lemon juice mint leaves are good for digestion problems,gas trouble lemon juice is rich in Vitamin C

Read More

Buttermilk Pancake Recipe

Buttermilk Pancake Recipe

These buttermilk pancakes are soft, thick, fluffy and tender, everything a good pancake should be. Whip these up for brunch this weekend pilled high with maple syrup and your favourite toppings. Welcome to recipes by Carina where I share with you how to make classic and simply delicious recipes, make sure to subscribe for a

Read More