ഈ  കറി മതി വയർ നിറച്ചു ചോറൂണുവാനുംചപ്പാത്തിക്കും  ||Cheera Mutta Thoran || Spinach  Egg Thoran

ഈ കറി മതി വയർ നിറച്ചു ചോറൂണുവാനുംചപ്പാത്തിക്കും ||Cheera Mutta Thoran || Spinach Egg Thoran

Today let us see how to make palak egg thoran. You may also use cheera / spinach or muringa leaves. This goes well with chapathi or rice or can be enjoyed as such. Onion – 1 medium (Finely chopped) Green chilly Curry leaves Eggs – 4 Palak (Finely chopped) Heat a pan. Add oil. I

Read More

Is the Fiber Theory Wrong?

Is the Fiber Theory Wrong?

“Is the Fiber Theory Wrong?” Fiber-containing foods may not only help prevent heart disease, but help treat it as well. Heart patients who increase their intake of fiber after their first heart attack reduce their risk of a second and live longer than those who don’t. But what if we really don’t want to have

Read More