സേവനാഴിയിൽ വെറും ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചു നല്ല മൊരിഞ്ഞ ഒരു സ്നാക്ക് ||Wheat Snack

സേവനാഴിയിൽ വെറും ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചു നല്ല മൊരിഞ്ഞ ഒരു സ്നാക്ക് ||Wheat Snack

Wheat flour – 2 glass Cumin seeds – ½ tbsp. Salt – to taste Carrot – a medium piece, very thinly sliced Green chillies – to taste, chopped Oil today, lets make a snack using wheat.. Wheat flour – 2 glass Add salt to taste Cumin seeds – ½ tbsp you may use fennel seeds

Read More